รายนามผู้บริจาค

บัญชี: วัดเกาะวาลุการาม เลขที่: 503-0-07047-8 ธ.กรุงไทย สาขาลำปาง

ลำดับ นามผู้บริจาค บริจาคเพื่อ จำนวนเงิน(บาท) วัน/เดือน/ปี
13 ปริยดา เกษมสุวรรณ โครงการอุปสมบทหมู่ 2,000 28/11/2564
12 ปาริฉัตร เกษมสุวรรณ โครงการอุปสมบทหมู่ 3,000 28/11/2564
11 สุกฤตา ประสิทธิ์นราพันธ์ุ โครงการอุปสมบทหมู่ 1,000 19/11/2564
10 ครอบครัวแก้วลังกา งานอุปสมบทหมู่ 400 21/11/2564
9 คุณสวลี อุเทน เจ้าภาพอุปสมบทหมู่ 1,000 21/11/2564
8 คุณกนกพร พูลิซีลิค ทอดกฐินบูรณะเสนาสนะ 100,000 07/11/2564
7 คุณรุ่งรัชณีย์ คาสโตร์ เป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ 1,000 09/11/2564
6 คุณกัญญาภัทร หัสนัย งานทอดกฐิน 300 07/11/2564
5 คุณจุฑามาศ ทอดกฐิน 2,000 03/11/2564
4 นางสาววาทินี เชิดชูสกุล ทอดกฐิน 499 24/10/2564
3 นางสายบัว สายโรจน์ ทอดกฐิน 1,000 01/11/2564
2 พ.ต.ท.หญิงนิรันตรี หัสนัย ร่วมงานทอดกฐิน 1,000 06/11/2564
1 ดร.พระตาล สิงห์ทอง ทอดกฐิน 1,000 05/11/2564